എപ്പോഴാണ് പല്ല് നീങ്ങി കാണുക ? pallil kambi idunnath malayalam / pallil kambi / braces /kambi

Rate this postwatch other videos regarding braces in the channel playlist pallil kambi idunnath

Best age for braces 👇

Ethra naal kambi edanam

Pallu parikyano kambi Edan

Kambi edunnavar nirbhandhamaayi arinjirikendath

Prayam koodial braces edamo

Braces ooriyal veendum pallu pondhumo

Braces vedhana undagumo??

Clear aligners / kambi edathe nira sheriyakal

Rubberband for gap closure

#pallilkambiyidunnathrate
#pallilkambiidunnath
#pallilkambi
#pallilkambiidunnathu
#pallilkambiidunnathengane
#പല്ലിൽകമ്പി
#braces
#bracesmalayalam
#ceramicbraces
#dentaltips
#dentistmalayalam
#bracesduringlockdown
#bracesduringcovid
#bracesduringquarantine
#jawsurgery
#jawsurgerymalayalam
#chinsurgery
#genioplasty
#orthognaticsurgery
#babyteeth
#milkteeth

#എപപഴണ #പലല #നങങ #കണക #pallil #kambi #idunnath #malayalam #pallil #kambi #braces #kambi

Leave a Comment